Algemene voorwaarden Coco Vintage Touren, gevestigd op de Lipsstraat 14 te – 5151BH – Drunen, ingeschreven bij de KVK onder nummer 36970867.

Graag zijn wij u van dienst bij vragen over onze huurvoorwaarden en/of onze overeenkomst.

Op onze website vindt u onze privacy-en-cookieverklaring.

Artikel 1 Definities

 1. Om onduidelijkheid te voorkomen hebben we eerst een aantal begrippen uit de voorwaarden gedefinieerd.
 2. Bankrekening: rekeningnummer NL 18 KNAB 0411 70 32 77 ten name van Vintage Touren.
 3. Borgsom: het bedrag van EUR 500,- dat door de huurder moet worden voldaan voordat hij het voertuig mag gebruiken. Dit bedrag dient ter dekking van eerste kosten voor schade e/o boetes e/o vermissing van het gehuurde of hetgeen daarvan deel uit maakt.
 4. Camper: het voertuig dat u van ons huurt en zoals met kenteken aangeduid op het ophaal- en terugbrengformulier (hieronder omschreven als ‘camper’ of ‘voertuig’ of ‘gehuurde’).
 5. Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 6. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 7. Ondertekenaar: de Huurder of degene die dit contract namens huurder ondertekent. Deze persoon staat jegens verhuurder in voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit dit huurcontract door de opgegeven huurder resp. bestuurder.
 8. Ophaal- en terugbrengformulier: het formulier dat wij samen invullen voor vertrek en na terugkomst.
 9. Overeenkomst: de meerzijdige rechtshandelingen waarbij Vintage Touren en de andere partij(en) een verbintenis aangaan.
 10. Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage), vernietiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer herstel- e/o reparatiekosten, kosten voor vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten. Onder schade wordt verder begrepen met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waar voor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
 11. Verhuurder: Carola van Kuijk h.o.d.n. Vintage Touren te Drunen.
 12. Wij: huurder en verhuurder samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en huurovereenkomsten die door verhuurder met een huurder worden gesloten. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden. zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Als de blijkt dat de inhoud van een of meer artikelen niet geldig zou zijn, blijven de andere artikelen wel geldig. Voor het artikel of de artikelen die niet geldig zijn maken we een nieuwe bepaling die wel geldig is. De inhoud van die nieuwe bepaling(en) zal zo dicht mogelijk bij de inhoud van de ongeldige bepalingen blijven.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: De bestuurder(s) van de camper

 1. Om er zeker van te zijn dat u veilig de weg op gaat en de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken, heeft de verhuurder een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om de camper te besturen:
 2. De bestuurder moet 24 jaar of ouder zijn;
 3. De bestuurder moet tenminste 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
 4. De bestuurder moet verklaren dat hij het afgelopen jaar:

– geen schuld heeft gehad aan enig verkeersongeluk;

– niet aansprakelijk is gesteld voor schade veroorzaakt door of in verband met  deelname aan het verkeer;

– en niet is veroordeeld voor het rijden onder invloed.

 1. Als de huurder besluit meerdere bestuurders in de camper te laten rijden, gelden deze eisen voor ieder van de bestuurders. Wanneer de verhuurovereenkomst definitief is en bevestigd is door verhuurder zal de huurder ervoor zorgdragen dat hij van iedere bestuurder een kopie van het rijbewijs en één andere legitimatie aan verhuurder mailt of toestuurt. Ook zal huurder ervoor zorgen dat de originele identiteitspapieren toonbaar zijn bij het ophalen van de camper en tijdens het gebruik ervan.
 2. Indien de huurder de gevraagde identiteitspapieren niet bij zich heeft als hij de camper komt ophalen, heeft verhuurder het recht om de camper niet voor verhuur ter beschikking te stellen. In dat geval heeft huurder geen recht op teruggave van de aanbetaling. Ook als de camper later gehuurd kan worden, omdat de huurder eerst de benodigde identiteitsbewijzen moet ophalen heeft huurder geen recht op teruggave voor de tussenliggende gemiste huurperiode. Huurder doet op verzoek van de verhuurder bij vertrek opgave van de reisbestemming.
 3. Indien de gegevens die door de huurder en/of bestuurder(s) worden opgegeven niet juist blijken te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking die verhuurder heeft afgesloten tot schade voor verhuurder leiden die, zoals verhuurder uitlegt onder artikel 13, voor uw rekening komt.
 4. De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charme, maar ook met alle beperkingen en de ongemakken van dien. De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig minder geschikt is voor het gebruik op de autosnelweg qua snelheid en eigenschappen.
 5. Partijen staat een recreatief of promotioneel gebruik voor ogen en huurder is gehouden om waar mogelijk gebruik te maken van de secundaire routes. In geval van pech op de autosnelweg zijn de mogelijkheden van Vintage Touren tot repatriëring in eigen beheer beperkt. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om het voertuig af te slepen of te bergen komen de hiermee gemaakte kosten voor rekening van de huurder, tenzij gezien de omstandigheden van huurder in redelijkheid niet kon worden gevergd om een andere route dan de autosnelweg te kiezen.

Artikel 4: Het (aan)betalen van de huur en borgsom

 1. Wij vinden het fijn dat huurder bij verhuurder wil huren en zorgen dan ook graag voor een financieel correcte afwikkeling. Daarom hanteren wij de volgende spelregels:
 2. Bij acceptatie van uw huuraanvraag langer dan 6 maanden vooruit verzoeken wij u vriendelijk om een aanbetaling te doen van 50% van de afgesproken huurprijs voor de camper;
 3. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat u, binnen de factuurtermijn en uiterlijk een week voordat u de camper komt ophalen, de gehele huursom plus borgsom heeft voldaan op per bank, op ons bankrekeningnummer;

Artikel 5: Omboeken, annuleren of korter gebruik van de camper

Omboeken

 1. Ondanks de reservering zijn er omstandigheden denkbaar waardoor de verhuur niet door kan gaan. Voor die omstandigheden is het onderstaande artikel geschreven. Omboeken van een reservering kan kosteloos tot 26 weken voor aanvang van de reis. Is de aanvang korter dan 26 weken dan gelden de kosten zoals omschreven in de hieronder vermelde annuleringsvoorwaarden. Om deze kosten van een annulering te dragen adviseren wij om een passende annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder annuleringskosten verschuldigd:

als er 10 weken of meer tussen de datum van annuleren en overeengekomen gebruiksdatum ligt is de huurder 50% van de huursom verschuldigd;

als deze periode korter dan 10 weken, maar langer dan 8 weken voor gebruik is, ontvangt de huurder maximaal 25% van de huursom retour;

als de huurder korter dan 8 weken voor de gebruiksdatum annuleert, heeft hij geen recht op enige terugbetaling van de huursom.

 1. Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door huurder van zijn financiële verplichtingen richting verhuurder geldt dat deze overeenkomst (buitengerechtelijk) is ontbonden, zonder dat Vintage Touren verplicht is tot terugbetaling van de reeds gedane (aan)betaling. Bij het ontbinden van deze overeenkomst worden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven staan gehanteerd.

Korter gebruik door huurder

 1. Als de huurder de camper gebruikt maar besluit om de camper eerder in te leveren, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde huur.
 2. De huurder heeft geen recht de huurovereenkomst te ontbinden wanneer de kleur van het voertuig afwijkt van de kleur die is vertoond op foto of videomateriaal vertrekt door de verhuurder.

Annulering door verhuurder

 1. Verhuurder zal zich tot het uiterste inspannen om de reservering door huurder na te komen. Indien door een oorzaak buiten de huurder de reservering alsnog door de verhuurder geannuleerd moet worden, zal de verhuurder hetgeen door huurder betaald is direct retourneren. Indien de annulering aan huurder te wijten is, bijvoorbeeld omdat de huurder handelt in strijd met het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, is verhuurder geen restitutie verschuldigd. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 2. Wij willen de campers graag zo lang mogelijk in het seizoen verhuren, maar als het weer het niet meer toelaat, zoals bij temperaturen van 0 graden of lager, hagel, sneeuw, ANWB weeralarm en/of als er zout wordt gestrooid, behouden wij het recht om onze campers niet te laten rijden. Uiteraard wordt er dan een nieuwe geschikte datum overeen gekomen.
 3. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder opgave van redenen.

(Online) boekingen

 1. Wij accepteren boekingen via de telefoon en e-mail of via onze boekingsmodule op de website www.vintagetouren.nl . Heel soms kan het voorkomen dat wij op een betaling wachten van een telefonische reservering of van een reservering per email, zodat hetzelfde voertuig tweemaal geboekt wordt. Wij controleren online boekingen na binnenkomst en iedere boeking wordt pas definitief nadat je een bevestigings-e-mail van ons ontvangt. De verhuurder is niet gebonden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen in aanbiedingen, e-mailberichten of op één of meerdere van de websites van de verhuurder.

Artikel 6: Dagelijks onderhoud en aangepast rijgedrag

 1. De huurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en de normale bediening van de camper, zoals is omschreven in de handleiding. Deze handleiding ontvangt u bij afhalen van de camper fysiek.
 2. Daarbij dient de bestuurder er rekening mee te houden dat de retro camper niet gebouwd is voor het moderne verkeer. Dit betekent dat de bediening wat minder soepel kan zijn dan u bent gewend. Ook betekent dit dat een maximumsnelheid van 80 km/u wordt aanbevolen en harder dan 90 km/u ten strengste wordt afgeraden.
 3. Bij een huurperiode van langer dan één dag geldt dat alle dagelijkse controles dienen te worden uitgevoerd door de huurder zoals omschreven in de handleiding. Hierbij hoort ook het dagelijks controleren en indien nodig bijvullen van de motorolie (de voorgeschreven motorolie Kroon Classic 20W50 is in de bus aanwezig). Bij een te laag peil kan er anders motorschade ontstaat. Indien dit ontstaat, is de huurder nalatig en zijn de kosten voor het repareren van het voertuig en de vergoeding voor gemiste inkomsten van de schades die hieruit voortvloeien voor de huurder.
 4. Indien bij schade mocht blijken dat huurder niet conform de gebruikershandleiding in het onderhoud en/of gebruik heeft voorzien, is huurder aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit zoals nader toegelicht in artikel 13.

Artikel 7: De staat van onderhoud van de camper bij aanvang huur

 1. Uiteraard doet verhuurder er alles aan om ervoor te zorgen dat huurder de camper zorgeloos kan gebruiken. Daarom zorgt verhuurder dat aan alle formele verplichtingen is voldaan en dat de staat van onderhoud is gecontroleerd voor aanvang van de huur.

7a. Staat van de camper voor aanvang huur

 1. Verhuurder garandeert huurder dat de camper vóór aanvang van de verhuur is gecontroleerd op werking, dat brandstoftank en oliereservoir vol zijn en andere vloeistoffen zijn afgevuld tot onderhoudsniveau. Door ondertekening van het ophaal- en terugbrengformulier als genoemd in artikel 9a. verklaart huurder dat verhuurder aan deze verplichting heeft voldaan.
 2. Voor aanvang van elke reis dient de huurder de technische staat van het voertuig zelf te controleren. Zoals in artikel 6 reeds aangegeven is het de verantwoordelijkheid van huurder om het vloeistofpeil tijdens de duur van verhuur te controleren en indien nodig vloeistof(fen) bij te vullen, een en ander conform de gebruikshandleiding.
 3. Wanneer het olie- of (indien van toepassing) koelvloeistofpeil onder niveau staat, krijgt de motor onvoldoende koeling/smering. Dit kan leiden tot ernstige motorschade. Indien blijkt dat het oliepeil onder het minimum staat bij terugkomst of heeft gestaan, dan worden er kosten in rekening gebracht van 250,- euro per item.

7b. Formele vereisten aan de camper

 1. Verhuurder garandeert huurder dat de camper tijdens de verhuur: Voorzien zal zijn van een geldige APK-keuring, een geldige aansprakelijkheidsverzekering zoals verplicht op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen inclusief inzittendenverzekering. De polis is op verzoek in te zien.

Artikel 8: Pech en schade

 1. Schade aan banden, een lege accu, schade als gevolg van het niet sluiten van ramen en (indien het voertuig hiermee is uitgerust) het dakraam en/of vergrendelen van het hefdak en/of schade als gevolg van het niet/niet juist uitvoeren van dagelijks onderhoud, zoals omschreven in artikel 6 is voor rekening van huurder. Tijdens de huurperiode is huurder zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van pech als gevolg van deze oorzaken, hiervoor kan eventueel de pechhulp worden ingeschakeld. Verhuurder behoudt zich het recht voor de kosten daarvoor in mindering te brengen van de borg en extra kosten boven de borg op de huurder te verhalen.

Overige pechgevallen

 1. In ieder ander geval als omschreven in artikel 7a of indien er waarschuwingslampjes op het dashboard branden, is het noodzakelijk het voertuig onmiddellijk veilig buiten het verkeer tot stilstand te brengen en onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Na toestemming van verhuurder kan contact opgenomen worden met de pechhulp. Binnen Nederland heeft Vintage Touren pechhulp afgesloten. Als de pechhulp onnodig en zonder toestemming wordt ingeschakeld, zijn de kosten die daaruit voortvloeien in rekening voor de huurder. Dit geldt ook voor kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik van de camper of in geval van nalatigheid, zoals bijvoorbeeld het hebben laten aanstaan van de verlichting of koelkast, waardoor de accu leeg is. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot risico voor de verkeersveiligheid.
 2. Indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is, komt Vintage Touren de huurder tegemoet d.m.v. compensatie met een tegoedbon ter hoogte van het factuurbedrag ingeval de huurperiode een dag is. Indien sprake is van een meerdaagse huurperiode stelt Vintage Touren alles in het werk om de huurder binnen twee werkdagen te voorzien van vervangend vervoer. De huurder ontvangt vanaf de derde werkdag totdat het voertuig is gerepareerd of de huurperiode is beëindigd een gelijkwaardige uitkering in natura in de vorm van een tegoedbon. Huurder zal in geval van pech of andere calamiteiten alle medewerking aan Vintage Touren verlenen om ervoor te zorgen dat zij weer in het bezit van het voertuig komt.

Toestemming van verhuurder voor reparatie

 1. Indien de reparatie door de pechhulp niet ter plaatse kan worden uitgevoerd, is huurder verplicht de verhuurder te informeren en te laten beslissen over acceptatie van kosten en/of wijze van reparatie, dan wel repatriëring van het voertuig.

Artikel 9: Aanrijding/schade

 1. Ook als er onverhoopt een aanrijding plaatsvindt of schade ontstaan door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren of overige relevante schade, treedt de huurder z.s.m. in overleg met Vintage Touren. Wij bespreken dan wat de volgende stappen zijn.
 2. Huurder volgt de instructies van verhuurder. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan zal huurder deze instructies opvolgen.
 3. Huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
 4. Huurder laat het gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
 5. Het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen.
 6. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hiertegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
 7. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:

– Foto’s te maken en deze aan verhuurder te verstrekken;

– Melding te doen bij de plaatstelijke politie;

– Zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;

– Op geen enkele manier schuld te erkennen.

 1. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:

– Het redelijke vermoeden of de zekerheid dat de werking van de kilometerteller verstoord is;

– Dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde is ontstaan, of dat hiervan een vermoeden is;

– Een defect aan het gehuurde;

– De vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren;

– Dat huurder op een andere manier de macht over het gehuurde of over dat wat erbij hoort kwijt is geraakt;

– Dat er beslag is gelegd op het gehuurde (bijv. vanwege roekeloos rijden);

alsmede over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.

 1. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar, roekeloos of nalatig handelen door de huurder vallen te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de volledige kosten hiervan zullen verhaald worden op de huurder. Hierbij valt te denken aan het niet door iemand laten meekijken bij achteruit rijden of in- en uitparkeren, als je de weg niet volledig kunt overzien, of om zelf uit te stappen om te kijken hoeveel ruimte je nog hebt, zodat schade wordt voorkomen.
 2. Vintage Touren kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.
 3. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 10: Reisverzekering / Eigen risico verzekering

 1. Verhuurder doet er alles aan om ook in geval van pech, schade of aanrijding alles te doen om huurder verder te helpen.
 2. Wij raden de huurder aan om een reisverzekering e/o een eigen risico verzekering tijdens huurperiodes af te sluiten. In geval van pech of bij een ongeval zijn de zaken dan goed geregeld. Denk hierbij aan vervangend vervoer, verblijfskosten en repatriëringskosten, maar ook de kosten voor inhouding borg e/o eigen risico bij schade en schade aan/diefstal van uw eigen spullen. Mocht de huurder de reisverzekering desalniettemin niet hebben afgesloten dan draagt de huurder zelf deze kosten.

Artikel 11: Dagelijkse kilometers en maximale reisafstand tot Vintage Touren

 1. In de afgesproken huurprijs is begrepen dat huurder een maximaal aantal kilometer per dag met het voertuig rijdt. Indien blijkt dat na het terugbrengen van de camper meer dan het afgesproken kilometrage is gereden, brengt verhuurder per extra kilometer een vergoeding van € 0,50 in rekening. Het maximum kilometrage per dag mag niet met meer dan 50 % worden overschreden.
 2. Onze voertuigen zijn retro campers zijn uit jaren eind 70 en begin 80 van de vorige eeuw en daarmee niet (echt) geschikt voor de lange afstand. Reizen tot 300 km van het vestigingsadres van Vintage Touren is geen probleem.
 3. Onze voertuigen mogen niet buiten Nederland rijden.

Artikel 12: Het ophalen en terugbrengen van de camper

 1. Uiteraard willen we er zeker van zijn dat u de camper in goede staat ontvangt en terugbrengt. Daarom spreken we omtrent het halen en brengen van het voertuig het volgende af:

Ophalen van het voertuig

 1. Op de afgesproken datum en tijd is de camper beschikbaar voor huurder. Alvorens het voertuig ter beschikking gesteld wordt vindt een overdracht plaats waarbij:

– Een uitleg en bedieningsinstructies worden gegeven over de camper;

– Verhuurder en huurder een proefrondje rijden zodat huurder kan kennismaken met de bediening en besturing van het voertuig. Het is immers een klassieker, die anders rijdt dan een moderne personenauto;

– Verhuurder en huurder de camper controleren en de staat van onderhoud, kilometerstand en overige bijzonderheden vastleggen in een ophaal- en terugbrengformulier welke huurder en verhuurder voor akkoord ondertekenen. Huurder ontvangt desgewenst een fotokopie van dit formulier;

– In de overdracht wordt het object omschreven en uitgelegd. Er gelegenheid voor al je vragen over het voertuig. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.

Het terugbrengen van de camper, inlevermoment

 1. Huurder is (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) verplicht het voertuig in te leveren op het adres van Vintage Touren in dezelfde staat (schoon en volgetankt) als bij vertrek. Uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals overeengekomen en vastgelegd op het ophaal- en terugbreng formulier. Indien huurder voorziet op een ander tijdstip dan afgesproken, is huurder verplicht verhuurder hierover telefonisch in kennis te stellen. Bij overschrijding van de huurperiode met meer dan een half uur, gerekend vanaf einde huurperiode tot aan het moment dat de huurder zijn spullen uit het voertuig heeft gehaald en de sleutel(s) heeft , wordt er € 50,- in rekening gebracht. Levert de huurder de sleutel later in dan een uur ná verstrijken van de overeengekomen huurperiode dan is verhuurder gerechtigd per kalenderdag een boete ter hoogte van de prijs van die huurdag in rekening te brengen, te vermeerderen met een bedrag van €100,- per dag dat de camper te laat binnenkomt.

Inlevercontrole

 1. Wij adviseren altijd om detailfoto’s te maken, net voordat je de camper inlevert, zodat er geen discussie ontstaat over de staat van het voertuig bij het inlevermoment. Vervolgens laat je ons weten dat je weer terug bent. Dan lopen we altijd een rondje om te controleren of het voertuig in dezelfde staat is teruggebracht als waarin deze is uitgegeven en nemen we de kilometerstand op. Desgewenst geschiedt dit buiten aanwezigheid van de huurder, en dan geldt de vaststelling van Vintage Touren als vaststaand.
 2. Als de camper 100% schoon en zonder schades terugkomt hoor dat je gelijk. Indien dit niet het geval is dan gaan we de camper zorgvuldig wassen en inspecteren we extra op schade en op volledigheid van de kampeeruitrusting.
 3. Mocht de camper beschadigd zijn, sprake zijn van vermissing van de kampeeruitrusting, of de camper niet naar behoren gereinigd worden ingeleverd dan wordt dit genoteerd op het ophaal en inlever formulier, en worden de kosten die hiervan het gevolg zijn in rekening gebracht bij de huurder.

Kosten om schade te herstellen

 1. Afhandelingskosten: Bij schade aan de camper brengen wij € 60 per uur in rekening bovenop de reparatiekosten van de schade hersteller/garage om de camper in de staat te brengen zoals deze was voor de verhuurperiode. Hiermee worden onze tijd en kosten vergoed om de camper te halen en te brengen naar de schadehersteller/garage, evenals de administratieve afhandeling. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig en de schade van de verhuurder. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.
 2. Indien de huurder aansprakelijk is voor de kosten van de reparatie van het voertuig of inventaris worden de kosten in rekening gebracht op basis van een offerte uitgebracht door een door de verhuurder gekozen leverancier, garage, schadehersteller of wordt het hersteld in eigen beheer. Reparatie in eigen beheer geschiedt tegen een uurtarief van € 75,- ex btw.
 3. Indien een door de verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan de verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

Schoonmaakkosten

 1. De schoonmaak van de buitenzijde van de bus is bij de huurprijs inbegrepen (waarbij wij ervan uitgaan dat u de bus netjes houdt).
 2. Voor het schoonmaken van de binnenzijde geldt, dat u de bus inlevert in schone staat, zoals u hem ook in ontvangst hebt genomen. Mocht u de eindschoonmaak van de binnenkant liever uitbesteden dan hanteren wij hiervoor de volgende tarieven:

– Afkopen eindschoonmaak binnenkant camper van tevoren besproken: € 25,-. Je dient wel de afwas te doen en de koelkast te reinigen. Indien niet van tevoren besproken: € 35,-.

 1. Bekleding van de stoelen, matras, of achterbank vies: vanaf € 100,-
 2. In onze voertuigen mag niet gerookt worden. Indien dat toch gebeurt en het voertuig heeft een rooklucht dan zijn de reinigingskosten € 500,- Dit geldt eveneens ingeval dieptereiniging van het interieur nodig is om een andere reden.
 3. Indien bij terugkomst blijkt dat er schade is ontstaan aan de camper, worden de volgende bedragen van de borg ingehouden: pit in ruit (€ 100,-); ruit vervangen € 500,-, steenslag e/o lakbeschadiging € 75,-; kras >0.1 cm en <2 cm (€ 150,-); Deuk > 0,1 cm of kras >2 cm (prijs volgens offerte.
 4. Ter vermijding van misverstanden merken wij op dat ook het voltanken en handmatig wassen onderdeel is van de oplevering conform het ophaal- en terugbrengformulier. Machinaal wassen is niet toegestaan in verband met krassen in de lak en schade aan de accessoires, en leidt tot inhouding van de volledige borgsom.

Onverwachts of eerder inleveren

 1. Het inlever moment zoals overeengekomen c.q. op het ophaal en inlever formulier opgenomen is leidend. Wanneer de camper zonder aankondiging of eerder bij Vintage Touren wordt geretourneerd, zonder dat we aanwezig zijn dan is dit op eigen risico. Mocht er later, bij het controleren door Vintage Touren, schade geconstateerd worden is dit voor rekening van de huurder.

Kosten van tanken

 1. De huurder levert (tenzij anders overeengekomen) het voertuig afgetankt in (super 98 is verplicht). Tegenover de afleverlocatie bevindt zich Total De Heikant, alwaar het voertuig wordt afgetankt. Indien huurder niet of te weinig heeft getankt dan berekenen wij de kosten van het aftanken te vermeerderen met € 15,- euro aftankkosten door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid huurder

 1. Het is de verantwoordelijkheid van huurder om een (kortlopende) reisverzekering e/o eigen risico verzekering af te sluiten.
 2. Zodra het ophaal- en terugbrengformulier als bedoeld in artikel 12 lid 2 bij het ophalen van de camper door huurder is getekend, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik, onderhoud en behoud van de camper conform de geldende wettelijke en in deze voorwaarden overeengekomen contractuele voorwaarden. Huurder is tegenover de verhuurder te allen tijde aansprakelijk voor het niet voldoen aan deze voorwaarden. De (mede)aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder, wanneer deze een ander is dan huurder, is voor verhuurder niet van belang.
 3. Als er tijdens de verhuurperiode schade ontstaat en de verhuurder en/of de verzekeraar van verhuurder wil iemand anders aansprakelijk stellen voor die schade dan moet de huurder, als dat wordt gevraagd daaraan meewerken (bijvoorbeeld door te getuigen of een verklaring af te geven) Erken nooit schuld, het is aan de verzekering om te bepalen wie fout zit. Als de huurder dat niet doet, dan is de huurder alsnog aansprakelijk voor die schade.
 4. Daarbij geldt dat, indien verhuurder (en/of diens verzekeraar) besluit tot een verhaalsactie jegens een derde voor een gebeurtenis die tijdens de huurperiode heeft plaats gevonden, dat huurder gehouden is daaraan mee te werken. Indien huurder dit niet of onvoldoende doet zal in plaats van die derde de huurder aansprakelijk gehouden worden voor de anders verhaalbare schade.
 5. In eerste instantie worden de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid verrekend met de door huurder betaalde borg. Wanneer deze borg ontoereikend blijkt of wanneer de aansprakelijkheid en/of schadeplichtigheid pas blijkt nadat de borg door de verhuurder is terugbetaald, heeft verhuurder het recht deze financiële schade te verhalen op huurder.
 6. Indien gedurende de huurperiode inbeslagname plaatsvindt door de overheid, om welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Vintage Touren. Dit schadebedrag wordt niet gedekt door de borgsom.
 7. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 8. Tevens is huurder verplicht bij het verlaten c.q. onbeheerd laten van het voertuig, het voertuig naar behoren af te sluiten. Bij diefstal c.q. vermissing van de camper in combinatie met het niet door huurder kunnen overhandigen van de autosleutels en/of de antidiefstaltag van het voertuig, is de huurder volledig aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het voertuig, alsmede de financiële consequenties die hiervan het gevolg zijn.

Verantwoordelijkheid verhuurder

 1. Alleen als er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verhuurder, is verhuurder aansprakelijk voor de gevolgen van het niet (of niet conform afspraken) kunnen verhuren van de camper, waarbij de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot de feitelijk door huurder geleden schade of indien deze het totaal van de overeengekomen huursom en borgsom overschrijdt, de huursom en borg voor de betreffende huurperiode waarop de door verhuurder gepleegde opzet en/of grove schuld ziet.
 2. Vintage Touren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade. Wij adviseren hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.
 3. De verzekering van Vintage Touren ziet alleen op schade aan het eigen voertuig en schade aan het andere voertuig (WA) en daarnaast zijn de inzittenden verzekerd. Eigendommen van de huurder of gebruiker(s) van de camper zijn niet verzekerd. Hiervoor dient u zelf een (reis)verzekering af te sluiten.
 4. Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens huurder, indien verhuurder daartoe gehinderd wordt als gevolg van voertuigpech of enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verhuurder komt, waaronder: een epidemie of pandemie, een tekort aan personeel in de vervanging waarvan verhuurder niet op korte termijn kan voorzien, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals SYN floods en DoS-aanvallen, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van verhuurder kan worden gevergd.

Artikel 14: De borg en het eigen risico

Hoogte en betaling van de borg

 1. De borg dient uiterlijk één week voor de afgesproken aanvangsdatum verhuur te zijn voldaan door de huurder. Voor alle voertuigen geldt een borgsom van € 500,- voor de huurder.
 2. Bijkomende kosten of onbetaalde facturen kunnen worden verrekend met de borg, maar hebben geen invloed op het eigen risico.

Het eigen risico

 1. De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico. Het eigen risico is een brengschuld en bedraagt standaard € 1.500,- per gebeurtenis/veroorzaakte schade (ook bij schade aan derde) als de huurder zich houdt aan de geldende instructies en voorwaarden. In geval van schade of kosten waar de verhuurder overeenkomstig de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden recht op heeft welke het bedrag van de betaalde waarborgsom overstijgen is de huurder, na overlegging van de eindafrekening, verplicht onmiddellijk het volledige bedrag te voldoen. In afwijking van het hierboven genoemde eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is.
 2. Het eigen risico is de maximale aansprakelijkheid per schadegeval van de huurder, tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig deze algemene voorwaarden, het toepasselijk recht of sprake is van nalatigheid of roekeloosheid.

De huurder kan voor deze aansprakelijkheden een kortlopende Eigen Risico verzekering (‘huurautopolis’) afsluiten.

Doel en gebruik van de borg

 1. De borg is een garantie voor de verhuurder bij eventuele schade (zoals hiervoor en eveneens nader in art. 1 beschreven), diefstal, fraude of nalatigheid of wanneer er sprake is van ‘toerekenbare schuld vanwege handelen dat zeer dicht grenst aan roekeloosheid of te bestempelen is als roekeloosheid’. De borg dient als eerste zekerheid in geval dat de huurder naast de huursom andere gelden aan verhuurder verschuldigd is of wordt op grond van deze overeenkomst. Indien dit het geval is, worden deze gelden eerst verrekend met de door huurder voldane borgsom. Dit bedrag dient tevens ter dekking van eerste kosten voor boetes en/of schade aan of door en/of vermissing van de camper. Vermissingen aan de inboedel wordt apart in rekening gebracht.
 2. Huurder is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere bestuurders of gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen en na laten van gebruikers en passagiers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
 3. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het besturen van het voertuig is vereist.

Nalatigheid en roekeloosheid

 1. Bij nalatigheid e/o roekeloosheid kan de schade hoger uitvallen dan het eigen risico en kunnen de daadwerkelijke kosten worden verhaald op de huurder. Ook is dit het geval wanneer er sprake is van ‘toerekenbare schuld vanwege handelen dat zeer dicht grenst aan roekeloosheid of te bestempelen is als roekeloosheid’.

Retour van de (restant)borg

 1. Als de camper weer wordt ingeleverd zal deze gecontroleerd worden op schade, compleetheid en correcte reiniging en aftanken. Als er geen tekortkomingen zijn, wordt de borgsom binnen een week weer teruggestort op het door huurder opgegeven rekeningnummer. Als er schade is wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd dan zodra het duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt. Als er kosten zijn gemaakt wordt dit verrekend met de betaalde borg en het restant wordt teruggestort aan de huurder.

Onvoldoende borg en/of kosten na borg

 1. Indien blijkt dat de borg onvoldoende is om de (extra) kosten waarvoor huurder aansprakelijk is te verhalen, heeft verhuurder recht om de hele borg hiermee te verrekenen en het restant van de geleden schade op huurder te verhalen. Dit verhaalsrecht komt verhuurder eveneens toe indien pas na retourbetaling door verhuurder (als bedoeld in lid 9, hierboven) is gebleken dat huurder aansprakelijk is voor extra kosten.

Artikel 15: Overige voorwaarden

Huisdieren en stank

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan behalve als dit noodzakelijke hulphonden zijn en dit vooraf wordt besproken en aangetekend op ophaal en inleverformulier. We moeten hier wel streng op zijn omdat deze campers heel en schoon moeten blijven zodat iedereen hiervan kan genieten. Voor de bepaling ten aanzien van stank wordt verwezen naar artikel 12 lid 13, hierboven.

Tussentijdse wijziging van de voorwaarden

 1. Verhuurder heeft het recht de voorwaarden te wijzigingen. De datum van sluiten van de huurovereenkomst is leidend voor de toepasselijkheid van de set voorwaarden, behalve als de wijziging van voorwaarden het rechtstreeks gevolg is van wettelijke veranderingen. In ieder geval geldt de meest actuele versie van de bepalingen geldt bij aanvang van de huurovereenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op geschillen tussen huurder en verhuurder is te allen tijde en met uitsluiting van enig ander recht het Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting van ieder ander is de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van verhuurder bevoegd kennis te nemen van enig geschil.

Copyright foto’s

 1. Aan Vintage Touren verstrekte foto’s en filmpjes en/of reisverhalen die tijdens de huur van het voertuig zijn gemaakt worden eigendom van Vintage Touren en kunnen voor publicatie worden gebruikt.

Van overheidswege opgelegde sancties (bijvoorbeeld boetes) en maatregelen

 1. Voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig, zijn alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was.
 2. Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij maximaal €25,-administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet of niet tijdige betaling zal Vintage Touren juridische stappen ondernemen. De kosten hiervan komen geheel ten laste van de huurder.
 3. Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet- en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt. De huurder onthoudt zich met name van ongeoorloofde toegang tot zogeheten milieuzones.
 4. De verhuurder is geen touroperator (art. 7:500 BW) noch reisorganisator, maar een verhuurder van voertuigen die bemiddelt bij het boeken van of het maken van reserveringen voor accommodaties en overige toeristische diensten.

 

Drunen, mei 2022